News

Vir eisen Workshopkalenner ze gesinn

oder

eisen Katalog mat den Moduler ze kucken (vir Workshops vir Maison Relais an an aaner Gruppen ze buchen)

verweisen mir op:

http://bee-creative.lu/

 

makerspace@Forum G.